Využití techniky Balance Wheel v koučinku - 3. část

Kolo rovnováhy – příklady použití:

Metoda je obecně vhodná, kdykoli klient přichází s nespecifickým tématem „chci být spokojenější, šťastnější“ a v průběhu definování cíle se objeví více oblastí (problémů) současně a není zřejmé, jaké jsou souvislosti a priority. Je důležité nevnucovat tuto techniku klientům, kteří přicházejí s jasným a konkrétním zadáním a cílem. Technika také nebude účinná v případě práce s klientem v akutní fázi šoku, popření a smiřování se s jakýmkoli životním traumatem. V tomto případě se hodí spoluúčast, doprovázení a vztah. Techniku můžeme použít až ve fázi adaptace klienta na situaci, kdy sám začíná hledat řešení (Honus, 2014).

Pro klienty, kteří opravdu „neví“ co chtějí řešit, příp. chtějí koučink jen „ochutnat“, je vhodné použít připravené oblasti, vycházející z Dotazníku životní spokojenosti, který slouží k relativně spolehlivému zachycení individuálního obrazu celkové životní spokojenosti člověka a diferencování této spokojenosti do deseti oblastí, viz níže. Životní spokojeností je přitom míněno individuální posouzení minulých a současných životních podmínek a perspektivy do budoucnosti (zdroj: https://www.psychodiagnostika.cz/ ).

1.      Zdraví

Osoby s vysokou hodnotou v této škále jsou spokojeny se svým celkovým zdravotním stavem, se svou duševní i tělesnou kondicí, se svou fyzickou výkonností a odolností proti nemocem. To zahrnuje i příp. bolesti a nemoci. (Příklad položky: "Se svou fyzickou kondicí jsem ...").

2.      Práce a povolání.

Osoby s vysokou škálovou hodnotou jsou spokojeny se svou pozicí v zaměstnání, se svými úspěchy a s možnostmi vzestupu. Pozitivně hodnotí jistotu své profesionální budoucnosti a jsou spokojeny s mírou požadavků a zátěže v zaměstnání. (Příklad položky: "Se svou pozicí v zaměstnání jsem ...")

3.      Finanční situace

Osoby s vysokou škálovou hodnotou považují svůj příjem, výši svého majetku a svůj životní standard za uspokojující. To platí také pro zajištění existence, možnost výdělku v budoucnosti a zajištění ve stáří. Tomu odpovídá spokojenost s finančními možnostmi rodiny. (Příklad položky: "Se svým majetkem jsem ...")

4.      Volný čas

Osoby s vysokou škálovou hodnotou jsou spokojeny jak s délkou, tak s kvalitou svého volného času a své dovolené. Dobu, kterou mají k dispozici pro koníčky a pro blízké osoby, hodnotí pozitivně, stejně jako celkovou pestrost ve volném čase. (Příklad položky: "S kvalitou odpočinku ve volném čase během týdne a o víkendech jsem ...")

5.      Manželství a partnerství

Osoby s vysokou škálovou hodnotou jsou v podstatných aspektech svého manželství, resp. svého partnerského života spokojeny s požadavky, se společnými aktivitami, s partnerovou otevřeností, pochopením a ochotou pomáhat, s něžností a bezpečím. (Příklad položky: "S pochopením, které má pro mne můj partner/moje partnerka, jsem...")

6.      Vztah k vlastním dětem

Osoby s vysokou škálovou hodnotou hodnotí vztahy k vlastním dětem celkově pozitivně. Jsou spokojeny se svým vlivem na děti, se společnými aktivitami a s tím, jak si jich děti cení. Příklad položky: "Pomyslím-li na to, jak vycházím se svými dětmi, jsem ..."

            7.      Vlastní osoba

Osoby s vysokou škálovou hodnotou jsou spokojeny s mnoha aspekty své osoby: se svým vzhledem, svými schopnostmi, charakterem, svou vitalitou a sebevědomím. K tomu patří také hodnocení způsobu života, který až doposud vedly, a vycházení s ostatními lidmi. Příklad položky: "Se svými schopnostmi a dovednostmi jsem ..."

8.      Sexualita

Osoby s vysokou škálovou hodnotou pozitivně hodnotí svou fyzickou atraktivitu a jsou spokojeny se svou sexuální výkonností, svými sexuálními kontakty a sexuálními reakcemi. To zahrnuje možnost otevřeně hovořit o oblasti sexuality a obecně sexuální harmonii s partnerem. Příklad položky: "Pomyslím-li na soulad s partnerem v oblasti sexuality, jsem..."

9.      Přátelé, známí, příbuzní

Osoby s vysokou škálovou hodnotou jsou spokojeny se svými sociálními vztahy, tzn. s okruhem svých přátel a známých, se svými příbuznými a se svými kontakty se sousedy. Pozitivně hodnoceny jsou sociální aktivity a společenská angažovanost a obecně četnost styků s ostatními. Příklad položky: "S kontaktem se svými příbuznými jsem ..."

10.  Bydlení

Osoby s vysokou hodnotou jsou spokojeny se svými bytovými podmínkami, tzn. s velikostí, stavem a polohou bytu, s dostupností dopravních prostředků, s náklady, stejně jako obecně se standardem bydlení. Příklad položky: "S výdaji za bydlení (nájemné, příp. splátky) jsem ..."

 

Těchto 10 oblastí je možné také zredukovat na 8, kdy neřešíme Sexualitu (některé klienty by takto intimní téma nahozené při prvním setkání mohlo stresovat), Přátele spojíme s Dětmi a širší Rodinou vůbec (ne všichni klienty jsou rodiči), téma Vlastní osoby upravíme na Osobní růst, viz příklady níže:

1.        Rodina/Přátelé

2.        Partner/Vztah

3.        Kariéra/Zaměstnání

4.        Finance

5.        Zdraví (emoční/fyzické/fitness/výživa/pohoda)

6.        Fyzické okolí/Domov/Bydlení

7.        Zábava/Rekreace/Volný čas

8.        Osobní růst/Učení/Rozvoj/Vzdělávání

Někteří autoři oblasti z Dotazníku životní spokojenosti naopak rozšiřují a to např. o témata z Existenciální škály (Honus, 2014), kdy jde zejména o hledání smyslu života. Pokud má člověk dojít k porozumění, potřebuje nezkresleně vnímat situaci, nepromítat do ní svá přání, umět sám od sebe poodstoupit, otevřít se hodnotám, které ho obklopují a procítit jejich cenu, svobodně se rozhodovat, své rozhodnutí se odvážit realizovat, být toho schopen a nést za to odpovědnost. Oblasti se tak rozšiřují o těchto 5 témat:

1.        Odpovědnost (nesu odpovědnost za vše, co dělám, ať mě v životě potká cokoli, je na mně, co s tím udělám)

2.        Sebepřesažení (dělám něco pro druhé, spolky, charita, společenská odpovědnost)

3.        Svoboda (řídím svůj život, vím, co chci a kam směřuji)

4.        Smysl (můj život má smysl, vím, proč žiji, prožívám radost a naplnění)

5.        Rovnováha (můj život je v rovnováze a cítím se spokojený/á)

Inspirace standardizovanými psychologickými testy znamená, že v komunikaci s klientem se na nic důležitého nezapomene a tato technika může vést k vyšší efektivitě práce s klientem (na některé věci by se mohlo přijít třeba až na následujícím sezení, což stojí klienta čas a peníze). Nevýhodou je druhá strana téže mince – právě před-definovanost, která klienta vede určitým směrem.

Připravené oblasti je samozřejmě možné jakkoli upravit, spojit, rozdělit, přejmenovat dle potřeb klienta, kterého se na jeho názor k takto nachystanému kolu rovnováhy ptáme.

Tento nástroj lze kreativně obměňovat. Kolo rovnováhy je možno použít také v rámci procesurozhodování mezi dvěma nebo více variantami (např. zvážení nabídek zaměstnání, aj.). V tomto případě kreslíme více kol, pro každou variantu jednu, a nadefinujeme kritéria pro rozhodování. Jednou barvou označíme hodnocení možného výsledku prvního řešení, jinou barvou druhého (třetího…) řešení. Opět necháme koučovaného přemýšlet nad výstupem.

 

Kolo rovnováhy je výborným pomocníkem při stanovování priorit. Naprostá většina lidí pracuje paralelně na několika strategických úkolech nebo projektech a vedle toho průběžně řeší operativní záležitosti, jak v práci, tak v rodině. Dovednost efektivně stanovit priority je klíčová nejen pro pracovní úspěch, ale i pro předcházení syndromu vyhoření a zachování si work-life balance, o které již byla řeč výše.

Technika se dá také použít jako kolo frustrace - požádat klienta o seznam oblastí, které ho nejvíce stresují a ohodnotit, jak moc přispívají k pocitu tlaku. Vhodné navazující otázky: Jak byste mohl snížit jejich skóre? Jaké kroky k tomu byste mohl podniknout?

Kolo pokroku - při pravidelném používání tato technika výborně pomáhá klientům vidět, jak daleko se již dostali. Lze používat měsíčně nebo čtvrtletně, aby koučovaný zřetelně viděl, jak se zlepšil, jak pokročil, co se naučil.

Kolo vztahů – klient sestaví seznam osob, které ho obklopují a přiřadí jim skóre, nakolik v pohodě či vyčerpaný se cítí poté, co s nimi stráví nějaký čas. Použitelné otázky jsou: Jak byste mohl trávit více (méně) času s těmi, kteří vás povzbuzují (stresují)?Jak byste mohl změnit způsob, kterým s nimi trávíte čas?

Kolo lásky může klientovi pomoci stanovit, co hledá v partnerském vztahu. Klient sepíše, jaké základní vlastnosti by jeho ideální partner měl mít. Pak určí na škále, jakou důležitost těmto vlastnostem přikládá, což mu pomůže určit, které vlastnosti jsou nejcennější.

Další možností je, že klient požádá někoho, kdo ho dobře zná, aby za něj kolo vyplnil. Může mu pomoci, když se dozví pohled zvenčí na svou „rovnováhu“. Měl vy to být ovšem někdo, komu klient věří a váží si jeho názoru.

Při těchto způsobech použití může metoda přispět k vytvoření AHA momentu, kdy klient pochopí, že nevědomě sabotoval svou spokojenost v životě, protože se dosud zaměřoval na "nevhodné" cíle. Tato technika pomáhá lidem rozlišovat mezi tužbami vyvolávanými egem a srdcem (naše hluboké vnitřní potřeby), pomáhá vidět, co skutečně změní jejich život, na rozdíl od toho, co si myslí, že jejich život zlepší.

Při týmovém koučinku lze metodu s úspěchem využít např. pro nastavení pravidel komunikace v týmu, zpřehlednění a priorizaci témat

Techniku lze využít také ve výkonovém koučování - řešení timemanagementu, organizaci pracovního času, je vhodná pro manažera, který chce pracovat na svých úkolech a cílech ve větší pohodě, klidu, potřebuje si ujasnit delegování, komunikaci s podřízenými apod. Použití kola rovnováhy je také skvělý způsob, jak rozložit větší projekt na menší, lépe zvládnutelné části.

Metoda reflektuje i principy všímavého koučinku - lze takto škálovat intenzitu emocí, typicky spokojenost/nespokojenost v životě. Lze ji také využít pro sebereflexi kouče jako jeden ze sebeposuzovacích nástrojů.

 

Použitá literatura:

Honus, R., Myšlenky existenciální filozofie a techniky existenciální psychoterapie v koučování, prezentováno na II. konferenci Asociace integrativních koučů "Koučink v praxi", Ostrava, 2014

Horská, V., Koučování ve školní praxi, Praha: Grada Publishing, 2009

Mlátilíková Krištofová, M., Žít či pracovat, 2014, dostupné z https://www.zivotnikoucink.com

Parma, P., Umění koučovat, Praha: Alfa Publishing, 2006

Plamínek, J., Řešení problémů a rozhodování, Praha: Grada Publishing, 2008

Plamínek, J., Konflikty a vyjednávání, Praha: Grada Publishing, 2009

Podaná, R., Koučování pro manažery, Praha: Grada Publishing, 2012

Rydvalová, R., Junová, B., Jak sladit práci a rodinu, Praha: Grada Publishing, 2011

https://www.psychodiagnostika.cz/

https://www.thecoachingtoolscompany.com/

https://www.existential-coaching.cz/news/vyzkousejte-si-zdarma-dotaznik-zivotni-rovnovahy/

https://www.smrov.cz/projekty-esf/karierovy-koucik-do-skol/on-line-poradenstvi

 

Článek byl poprvé ve zkrácené podobě publikován I.Mariánkovou zde

O vaše potřeby se postaráme rychle, cenově výhodně a s osobním přístupem. S námi získáte kvalitní služby a spolehlivé řešení vašich problémů.

Obsah stránek: